fbpx

Algemene voorwaarden

1. Definities 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Moosty.
 • Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Moosty.
 • Diensten: al hetgeen Moosty ten behoeve van Opdrachtgever, binnen het kader van de door Opdrachtgever verstrekte Overeenkomsten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
 • Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde Diensten en de begroting van de aan die Diensten verbonden kosten.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Moosty een Overeenkomst aangaat dan wel een aanbieding doet.
 • Overeenkomst: al hetgeen tussen Moosty en Opdrachtgever is overeengekomen.
 • Moosty: de dienstverlener die de Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt en gevestigd is te (9713 BH) Groningen inschrijven bij de Kamer van Koophandel onder 66600766.
 • Partijen: Moosty en/of de Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

 1. Op alle rechtsbetrekkingen met Moosty, waaronder begrepen maar niet beperkt tot offerte aanvragen, offertes, aanbiedingen, bevestigingen, Overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Moosty, zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing.
 2. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de onderhavige Algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten met Moosty.
 3. Eventuele afwijkende voorwaarden van onderhavige Algemene voorwaarden zijn voor Moosty slechts bindend indien Moosty zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard. 
 4. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van onderhavige Algemene voorwaarden kan Opdrachtgever bij eventuele volgende Overeenkomsten geen rechten ontlenen. 
 5. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 
 6. Door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden door Moosty uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Moosty zijn aanvaard. 

3. Aanbiedingen

 1. De aanbiedingen van Moosty zijn hooguit één maand geldig, tenzij in het aanbod een ander termijn van aanvaarding is genoemd. 
 2. Alle aanbiedingen en offertes van Moosty zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 
 4. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 
 6. Door of vanwege Moosty bij de aanbieding of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte documentatie, waaronder gegevens en adviezen, is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.  
 7. De aanbiedingen van Moosty mogen zonder toestemming van Moosty niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. 

 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van Moosty. Voorts komt een Overeenkomst tot stand doordat Moosty zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door Opdrachtgever gegeven Overeenkomst. 
 2. Gemaakte afspraken en/of Overeenkomsten gesloten met ondergeschikten van Moosty binden Moosty niet, voor zover deze niet door Moosty uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Een door Moosty of één van haar ondergeschikten gedane mondelinge aanbieding is eveneens niet bindend, tenzij deze door Moosty uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. 
 3. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is iedere Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 4. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen 8 dagen na factuurdatum.
 6. Indien een Overeenkomst uitblijft, behoudt Moosty zich het recht voor de gemaakte kosten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot administratie- en accountkosten) of een gedeelte daarvan in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 5. Wijzigingen

 1. Moosty heeft te allen tijd het recht Overeenkomsten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering van de Diensten nadere voorwaarden te verbinden. 
 2. Wijzigingen in de Overeenkomst dienen door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Moosty te worden meegedeeld. De wijzigingen in de Overeenkomst zijn van kracht door en vanaf de uitdrukkelijk en schriftelijke aanvaarding ervan door Moosty.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of Overeenkomst kon worden gerekend, worden Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 4. Wijzigingen in de Overeenkomst die tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Moosty wordt overschreden, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is Opdrachtgever gehouden het factuurbedrag te vergoeden. 
 6. Moosty behoudt zich het recht voor meer Diensten dan vermeld in de  Overeenkomst of in de bevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze Diensten in het belang zijn van Opdrachtgever en/of noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende Diensten.

6. Inschakeling derden

 1. Indien zulks naar het oordeel van Moosty redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de Overeenkomst, dan wel uit de aard van een Overeenkomst voortvloeit, is Moosty gerechtigd om (namens en) voor rekening van Opdrachtgever derden in te schakelen. Zo mogelijk en/of zonodig zal Moosty hieromtrent met de Opdrachtgever overleg plegen. 

 7. Duur en beëindiging 

 1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen. De werkelijke duur van de Overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de door Opdrachtgever ingeplande afspraken en de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Moosty van Opdrachtgever verkrijgt. 
 2. Na ommekomst van de in de Overeenkomst bepaalde duur wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde duur.
 3. Behoudens indien bij Overeenkomst afwijkend is overeengekomen, kan de Overeenkomst door Partijen steeds tegen het einde van de op dat moment geldende duur per aangetekende post en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand, worden opgezegd.
 4. Moosty kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Moosty is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. 
 5. In geval van faillissement van Moosty vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

8. Leveringstermijn(en)

 1. Moosty zal zich inspannen om de Overeenkomst naar behoren en met zorg uit te voeren, maar zal en kan nimmer garanderen dat geleverde zaken en/of het uitvoeren van de Diensten te allen tijde, onophoudelijk en zonder storingen beschikbaar zal zijn. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
 2. Door Moosty opgegeven (lever)termijnen voor te leveren zaken en/of uit te voeren Diensten gelden steeds bij benadering en gelden voor Moosty nimmer als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 3. Ingeval van overschrijding door Moosty van enige termijn is Moosty eerst na een schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. 
 4. Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, op de overeengekomen tijden bij Moosty worden afgeleverd en de door Opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren Diensten op tijd zijn verricht. 

9. Informatieverstrekking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitoefening van de Overeenkomst relevant is, beschikbaar voor Moosty. 
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Moosty meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 
 4. Opdrachtgever vrijwaart Moosty voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde. 
 5. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Moosty de betreffende bescheiden. 
 6. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de Overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van Opdrachtgever. 

10. Adviezen 

 1. Moosty kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of de adviezen worden opgevolgd. 
 2. De door Moosty verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als juridisch, fiscaal en/of accounting-technisch advies. 
 3. Opdrachtgever is verplicht om door Moosty verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Moosty wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Moosty gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Moosty kunnen beïnvloeden, zoals de inzet en medewerking van Opdrachtgever, alsmede de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers.
 5. Opdrachtgever zal Moosty schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

11. Coaching

 1. Een reeds ingeplande coachingsessie kan tot 24 uur voor de betreffende afspraak(kosteloos) geannuleerd worden. Daartoe dient Opdrachtgever de desbetreffende coachingsessie online te annuleren. 
 2. Indien Opdrachtgever een reeds ingeplande coachingsessie tijdig annuleert, dient hij daartoe zelf een vervangende coachingsessie in te plannen.
 3. Indien Opdrachtgever de afspraak niet tijdig, dan wel onjuist annuleert, heeft Opdrachtgever geen recht om een kosteloze vervangen coachingsessie in te plannen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
 4. De inhoud van de door Moosty aangeboden coachingsessies en de gedurende de coachingsessies verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Moosty de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever zal Moosty schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingsessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. 
 6. Opdrachtgever begrijpt dat het succes van ieder individu afhangt van vele factoren, waaronder zijn of haar achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, erken je, dat er geen garantie bestaat dat je geld zult verdienen als gevolg van het inschakelen van Moosty. 
 7. Het is verboden om (les)materiaal en methodes over te nemen of te kopiëren voor het eigen bedrijf van de Opdrachtgever. 
 8. Opdrachtgever begrijpt en erkent dat alle verkopen definitief zijn bij het geven van een schriftelijk en/of mondeling akkoord op het voorstel en dat de prijs op dat moment volledig betaalbaar is en dat er geen restituties worden verleend, ook niet als je besluit om te stoppen met deelname aan de individuele- of groepscoaching.

12. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€), exclusief (omzet)belasting en/of andere heffingen van overheidswege en eventuele bijkomende verzend-, koeriers-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Kostenverhogende omstandigheden (waaronder prijsstijgingen) zijn en blijven voor rekening van Opdrachtgever, ook na het tot stand komen van de Overeenkomst, ongeacht de periode die is verstreken tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst. 
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen Partijen bij de totstandkoming van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. 
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Moosty, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij Moosty gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat vallen, dient Moosty Opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de Overeenkomst te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 

13. Prijsindexering 

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Moosty heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per juni aan te passen. 
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan Opdrachtgever. 

14. Facturering en betaling

 1. Opdrachtgever dient binnen veertien dagen na factuurdatum de factuur via overmaking te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Opdrachtgever is, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald. 
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een door hem aan Moosty verschuldigde betaling en/of indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene voorwaarden, zijn alle vorderingen die Moosty op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Moosty bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten.
 4. Indien Opdrachtgever een machtiging tot automatische incasso aan Moosty heeft verstrekt, is het Moosty toegestaan vanaf de datum van de factuur het verschuldigde bedrag van het bij Moosty bekende rekeningnummer van Opdrachtgever af te schrijven. Mocht de verschuldigde vergoeding niet kunnen worden geïncasseerd en/of worden gestorneerd, dan geldt dat  Opdrachtgever in verzuim is vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding niet kan worden geïncasseerd dan wel wordt gestorneerd. Eventueel overeengekomen kortingen komen in dat geval te vervallen.
 5. Bij een niet tijdige betaling door Opdrachtgever en/of indien een automatische incasso wordt gestorneerd, is over het (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening is wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige vordering op Opdrachtgever komen ter zijner laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,- en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd. 
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Moosty te melden.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 8. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Moosty nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Moosty de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.
 9. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Moosty is het Opdrachtgever niet toegestaan haar betalingsverplichting(en) jegens Moosty op te schorten en/of te verrekenen met een vordering van Opdrachtgever op Moosty, uit welke hoofde dan ook.
 10. Betaling door of vanwege Opdrachtgever strekken achtereenvolgens tot voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen van Opdrachtgever. 

15. Privacy

 1. Moosty houdt zich bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens, die betrekking heeft op de Opdrachtgever. Voor meer informatie verwijst Moosty de Opdrachtgever naar de Privacyverklaring op de website. 
 2. Indien de Overeenkomst tussen Moosty en Opdrachtgever is geëindigd, zal Opdrachtgever, naargelang de keuze van Moosty, alle persoonsgegevens wissen of deze aan Moosty terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij opslag op grond van een wettelijke bepaling verplicht is.
 3. Opdrachtgever stelt Moosty onmiddellijk in kennis indien naar de mening van Opdrachtgever een instructie een inbreuk oplevert op de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming. 
 4. Persoonsgegevens die betrekking hebben op Moosty mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Moosty door of namens Opdrachtgever verwerkt worden.

16. Opschorting en ontbinding

 1. Moosty is gerechtigd om per direct zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
 2. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Moosty gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit:
  a) Indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens Moosty te voldoen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie van Moosty binnen de daartoe gestelde termijn;
  b) Indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  c) Ingeval van een faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – (van het bedrijf) van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen.
 3. In elk van de in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Moosty op Opdrachtgever direct en in hun geheel opeisbaar en is Moosty gerechtigd om de uit de Overeenkomst vervaardigde zaken, werkwijzen en/of toebehoren terug te nemen.
 4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte Diensten onverlet. Daarenboven is Moosty alsdan gerechtigd van Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van Opdrachtgever en de ontbinding van de Overeenkomst, daaronder begrepen het door Moosty gederfde inkomen.

 17. Overmacht

 1. Moosty is niet aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan worden nagekomen.
 2. In geval van overmacht is Moosty gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Moosty deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is. Gedurende de opschorting is Moosty bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Moosty onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog(sgevaar), overstroming, epidemie/pandemie, in- en uitvoer of transportverboden of andere belemmerende maatregelen van enige autoriteit, stremmingen van de scheepvaart, stakingen, schaars worden van materiaal, uitrusting en werkstoffen, gebrek aan werkkrachten, storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, een (d)dos aanval, stroomstoringen, en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van Moosty of van één van haar toeleveranciers, het annuleren of niet tijdig uitvoeren door derden van door Moosty gesloten koopcontracten, alsmede het ontbreken van te verkrijgen vergunningen. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land. 

 18. Aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Moosty alleen geacht te bestaan indien Moosty dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Moosty is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige medewerking van en/of informatie verstrekt door of namens Opdrachtgever. 
 3. Moosty is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 4. Onverminderd de elders in de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Moosty, is de aansprakelijkheid van Moosty beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de Diensten, dan wel tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst tot maximaal de factuurwaarde van de Diensten van drie maanden voorafgaande aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
 5. Moosty is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens, gegevens op de apparatuur, zuivere vermogensschade en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Ingeval de aansprakelijkheid van Moosty in een voorkomend geval is verzekerd, is de aansprakelijkheid van Moosty beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. 
 7. Opdrachtgever vrijwaart Moosty voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, die verband houden met (de uitvoering van) de Overeenkomst door Moosty voor Opdrachtgever. 
 8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van haar gegevens(data)..
 9. Ieder vorderingsrecht van Opdrachtgever, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de Diensten, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende Diensten, tenzij Partijen een andere termijn zijn overeengekomen. 

19. Geheimhouding 

 1. Opdrachtgever zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie m.b.t. de geleverde zaken en/of de uitgevoerde Diensten ter kennis of in handen van derden komt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Moosty zal Opdrachtgever informatie en/of gegevens welke haar door Moosty ter beschikking zijn gesteld, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het gebruik van de zaken en/of het uitvoeren van de Diensten overeenkomstig de Overeenkomst. 
 2. De in het vorige lid opgenomen geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie ter zake waarvan door Opdrachtgever kan worden aangetoond dat:
  1. de informatie reeds publiekelijk bekend was;
  2. het informatie van algemene bekendheid betreft;
  3. de openbaarmaking geschiedt op basis van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.
 3. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Moosty opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Moosty steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Moosty aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Moosty vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Moosty vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Moosty is verspreid. 
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Moosty en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op. 

 20. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, rapportages, adviezen, afbeeldingen, programmatuur, software, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, etc.) en knowhow worden en blijven eigendom van Moosty, ook al zijn de Opdrachtgever voor vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij Moosty hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. 
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Moosty rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Moosty. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Moosty opgeleverde zaken, dient Moosty expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Moosty rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Door het geven van een Overeenkomst tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens Opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden. 
 5. Moosty garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Opdrachtgever geleverde Producten geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Moosty voor alle aanspraken voortvloeiende uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en Opdrachtgever zal Moosty alle schade en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn. 

21. Boete

 1. Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 11, 15, 19 en 20 van de Algemene voorwaarden verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Moosty zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat Opdrachtgever in overtreding is. 
 2. Een door Opdrachtgever verschuldigde boete laat onverlet het recht van Moosty op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente.

 22. Wijziging Algemene voorwaarden

 1. Moosty mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment wijzigen en/of aanvullen.
 2. Indien Opdrachtgever een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding daarvan de Overeenkomst schriftelijk opzeggen of (naar keuze van Moosty) de Overeenkomst voortzetten onder de gecontracteerde voorwaarden. Gebruik van de zaken na de datum van inwerkingtreding geldt te allen tijde als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Algemene voorwaarden.

23. Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Moosty en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 3. De Nederlandse tekst van de Algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 4. Uitsluitend de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.